Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Productaanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht en retourneren
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Conformiteit en garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet, op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:                      Winkeltje van Buuren
Vestigingsplaats:                             Tiel

E-mailadres:                                    info@winkeltjevanbuuren.nl
KvK-nummer:                                   89558138
Btw-identificatienummer:             NL004742592B43


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere overeenkomst tussen consument en ondernemer.
 2. Voorafgaande een overeenkomst op afstand, is de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit, redelijkerwijs, niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van bovengenoemde, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene.


Artikel 4 – Productaanbod

 1. Het aanbod, zoals gepubliceerd, is vrijblijvend. Ondernemer kan het aanbod wijzigen en aanpassen op ieder willekeurig moment.
 2. In geval er sprake is van een tijdelijk aanbod, of aanbod met beperkte voorraad, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en specifiek product gebonden omschrijving om consument een goede beoordeling te laten maken.
 4. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten hierin binden de ondernemer niet.
 5. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Bij gepersonaliseerde producten is een vooraf weergave niet mogelijk. Een voorbeeldontwerp kan, in overleg, via de elektronische weg worden voorgelegd. Dit in afstemming met ondernemer.
 7. Ieder aanbod bevat die informatie dat voor consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen hieraan verbonden zijn. Dit betreft ten minste, maar niet uitputtend;
 8. Productomschrijving
 9. Prijs
 10. Verzendkosten
 11. Betalingswijze
 12. Specifieke voorwaarden voor maatwerk en gepersonaliseerde producten. .


Artikel   5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Ondernemer stelt consument hiervan schriftelijk op de hoogte.
 5. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.
 6. Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. Consument erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van een bestelling die consument van ondernemer zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van het aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de website te kopen. De overeenkomst tussen consument en ondernemer wordt afgesloten op het moment dat  de betaling is afgerond, en de artikelen naar consument verzonden zijn, of de diensten beginnen.
 7. In geval van maatwerk en personalisatie, kan worden afgeweken van lid 6. Ondernemer stemt dit vooraf af met consument.
 8. Ondernemer neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit binnen dienst macht ligt, om de details van de bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat consument zou kunnen leiden indien een derde partij zich ongeautoriseerde toegang tot de gegevens die consument verstrekt heeft bij het betreden van of bestellen via de website.
 9. De producten die op de website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie, tenzij anders overeengekomen met ondernemer. Ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren en/of accounts af te sluiten als aannemelijk is dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.
 10. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk, al dan niet via de elektronische weg, of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 11. contactgegevens van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 12. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 13. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, voor zover van toepassing;
 14. gebruiksvoorschriften indien dit voor betreffend artikel van toepassing is;

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourneren

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, na schriftelijk contact.
 4. Indien een levering niet klopt en of een product defect blijkt na levering, dient consument binnen 72 uur schriftelijk, per email, het defect of gebrek bij ondernemer kenbaar te maken.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen met uitzondering van verzendkosten.
 7. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel   7 – De prijs

 1. Weergegeven prijs wordt niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of stijgende inkoopprijzen.
 2. In afwijking van het eerst lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan invloeden waarop ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van en nog van toepassing zijnde  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van en nog van toepassing zijnde overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 9. Producten met maatwerk of personalisatie bevatten geen prijs, maar waar van toepassing enkel een indicatie. Definitieve prijs wordt door ondernemer op basis van verzoek van de consument bepaald.
 10. In aanvulling op lid 7 zal de geoffreerde prijs aan consument worden voorgelegd. Waarna consument geheel vrijblijvend kan besluiten hier een overeenkomst mee aan te gaan of niet.


Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien aanvullend overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Alle producten dienen vooraf betaald te worden. Productie vindt pas plaats na ontvangst van betaling.
 2. Voor gepersonaliseerde producten wordt met consument een prijs afspraak en betalingsovereenkomst gesloten, afhankelijk van hetgeen besteld wordt.
 3. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht, voor zover dit binnen haar vermogen licht, bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Als plaats van levering van bestelde geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 5. Levertijd van standaard producten bedraagt gemiddeld 2 tot 4 werkdagen.
 6. In geval van maatwerk en/of gepersonaliseerde producten, is doorgaans een levertijd van 4 tot 6 werkdagen van toepassing
 7. In aanvulling op lid 5 en 6 kan in geval van gepersonaliseerde producten een andere levertijd van toepassing zijn. Ondernemer stelt consument hier vooraf van op de hoogte.
 8. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op een vergoeding voor de niet geleverde producten.
 9. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het te vergoeden bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk is, zal ondernemer een alternatief voorstellen aan consument, voor zover deze leverbaar is. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 11. In geval blijkt dat een product niet leverbaar is, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Consument ontvangt de reeds betaalde kosten binnen 30 dagen na intrekken van de opdracht terug.
 12. Indien een levering niet klopt en of een product defect blijkt na levering bij consument, dient de consument dit binnen 72 uur na ontvangst schriftelijk, per email, bij ondernemer bekend te maken.
 13. Na beoordeling van de melding zoals benoemd in lid 10, wordt door ondernemer bepaald of er sprake is van vervangen van het product en voor wie die kosten zijn.
 14. Wanneer een track code de status : “Zending afgeleverd“ heeft gekregen, vervalt alle verantwoordelijkheid voor de ondernemer en is de overeenkomst daarmee volbracht.
 15. Zending met brievenbuspost is op eigen risico. Dit met oog op het verwerkingsproces van het postordebedrijf.

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Tussen consument en ondernemer kan een overeenkomst worden gesloten voor het geregeld leveren van vooraf bepaalde producten en hoeveelheid.
 2. Genoemde overeenkomst zal worden gesteld voor een bepaalde tijd, overeen te komen tussen consument en ondernemer.
 3. De consument en ondernemer kunnen beide een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand, met ingang van de 1e van de eerstvolgende maand.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij plaatsing van de bestelling via de website, direct te worden afgerekend.
 2. Bestellingen die niet via de website worden geplaatst, dienen vooraf te worden afgerekend.
 3. In afwijking op lid 2 kan ondernemer de consument een aanbetaling laten doen voor hetgeen besteld. Restant van het totaalbedrag dient bij levering te worden voldaan.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
 3. In aanvulling op lid 2 geldt dat indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten verstuurd naar consument.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 6. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door, voor zover van toepassing een door Stichting WebwinkelKeur aangestelde, onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
 7. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of een vergoeding doen.


Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.